🚨 Belangrijke update voor zzp’ers in de zorg! 🚨

De val van het kabinet heeft veel vragen opgeworpen over de toekomst van belangrijke dossiers. Een van deze dossiers is de arbeidsmarkt, een onderwerp dat van direct belang is voor zzp’ers in de zorg.

Het kabinet was intensief bezig met drie cruciale thema’s – schijnzelfstandigheid, verplichte AOV verzekering, en het fiscaal kader ZZP zorg – die rechtstreeks invloed zullen hebben op ons zorglandschap en de zzp’ers in de zorg in het bijzonder. Deze thema’s verdienen onze volle aandacht:

1️⃣ Schijnzelfstandigheid in de zorg: Een recent onderzoek toont aan dat slechts 10% van de zzp’ers bereid zou zijn om in loondienst te werken. Dit komt in direct contrast met de visie van Minister van Gennip, die pleit voor vaste dienstverbanden als norm en suggereert dat alle zzp’ers potentieel ‘schijnzelfstandigen’ kunnen zijn. Hoewel dit op gespannen voet staat met de trend van flexibilisering, kan een gedwongen overgang naar een vast dienstverband grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, met name in de zorgsector.

2️⃣ Verplichte AOV verzekering: Ondanks tegenstand van belangenorganisaties, kondigde Minister Gennip een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan voor zzp’ers. Dit wordt gezien als een maatregel die niet aansluit bij de diversiteit en complexiteit van de hedendaagse arbeidsmarkt. Terwijl het belang van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen wordt erkend, zijn er zorgen over de uitvoerbaarheid en eerlijkheid van de huidige voorstellen.

3️⃣ Fiscaal kader ZZP zorg: Dit beleidsinstrument, verwacht in werking te treden op 1 januari 2024, streeft ernaar om duidelijkheid te geven over de status van zzp’ers in de zorgsector. Het wil een onderscheid maken tussen echte ondernemers en schijnzelfstandigen, maar de precieze invulling van deze definities is nog niet gepubliceerd. Zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelaars zullen allemaal te maken krijgen met de gevolgen van dit nieuwe fiscale kader.

Ondanks de politieke turbulentie heeft het kabinet vooruitgang weten te boeken met de huidige plannen. Met de ondertekening van een intentieverklaring door 3 ministeries en 6 koepels, is er een grote stap gezet in de ontwikkeling van een fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg. Ongeacht de val van het kabinet is er de verwachting dat deze ontwikkeling zal voortzetten, wat bemoedigend is voor alle betrokkenen in het veld.

Bij Uw Zorgbemiddelaar blijven we ons inzetten om de belangen van zzp’ers in de zorgsector te behartigen. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen, zodra er meer bekend is, een update hierover plaatsen.

LinkedIn
Facebook
Twitter